Dit is een privacyverklaring van Sport-ID, gevestigd aan Bezelhorstweg 115, 7002 CC in Doetinchem. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sport-ID verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

1 Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Sport-ID verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u, indien u:

 1. Een (oud-)werknemer van Sport-ID bent in de ruimste zin van het woord;
 2. Functionaris bent bij een sportvereniging in het werkgebied van Sport-ID;
 3. Functionaris bent bij een organisatie in het netwerk van Sport-ID;
 4. Zich inschrijft voor een evenement en/of bijeenkomst (mede-) georganiseerd door Sport-ID;
 5. Als deelnemer, wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer en/of functionaris betrokken bent bij een project en/of activiteit (mede-) georganiseerd door Sport-ID;
 6. Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Sport-ID;
 7. Via het contactformulier of per e-mail contact met ons opneemt.

1.2 Sport-ID verzamelt de volgende (persoons) gegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adres
 4. Telefoonnummer, e-mailadres
 5. Foto, video
 6. Functie, organisatie
 7. Gegevens over afspraken, hulpvragen, adviestrajecten
 8. Bankrekeningnummer voor de betaling van uw MBVO-lidmaatschap
 9. Medewerkers informatie (geboortedatum, ICE-nummer, rekeningnummer, kopie ID, Burgerservicenummer, nationaliteit, burgerlijke staat, Verklaring omtrent gedrag)
 10. Projectinformatie (geslacht, geboortedatum, school, leerjaar, start- en einddatum, rekeningnummer, aanwezigheid, gedrag, medische gegevens)*

*Per project van Sport-ID wordt verschillende informatie bijgehouden. Niet alle genoemde persoonsgegeven worden binnen elk project bijgehouden. Alleen bij deelname aan fittesten, screenings of gesprekken met de beweegmakelaar worden medische gegevens verwerkt.

1.3 Sport-ID kan deze gegevens gebruiken om (doel):

 1. Contact op te nemen en/of te onderhouden;
 2. Projecten en inzet van Sport-ID uit te voeren en te monitoren;
 3. Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen;
 4. Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten te verzenden;
 5. Een betaling af te handelen in het kader van de ledenadministratie van de MBVO lessen;
 6. De personeels- en salarisadministratie te kunnen bijhouden;
 7. Aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

2 Informatie, wijzigen en bezwaar

U kunt contact opnemen met Sport-ID via info@sport-id.nl voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop Sport-ID persoonsgegevens verwerkt;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die Sport-ID met betrekking tot u verwerkt;
 4. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sport-ID.

3 Beveiliging van uw gegevens

 1. Sport-ID zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk;
 2. Sport-ID zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 3. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Sport-ID neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sport-ID) tussen zit.

5 Derden

Sport-ID zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Sport-ID daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

6 Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen